Atenció a la diversitat

A Primària:
 • El treball d’aquesta àrea es realitza, segons els casos, individualment o en petits grups durant l’horari escolar, dins o fora del grup.
 • Servei de detecció i de seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge.
 • Servei de reeducació de les habilitats bàsiques per a l’aprenentatge.
 • Desdoblament del grup classe en les àrees instrumentals dues hores a la setmana.
 • Elaboració i aplicació de plans individualitzats (PI) per facilitar el domini de la nostra llengua als alumnes d’incorporació tardana. 
A Secundària:

L’equip psicopedagògic de secundària té com a funcions l’assessorament i l’orientació al professorat i a les famílies en la resolució de situacions d’aprenentatge i convivència més o menys complexes dels nostres alumnes amb l’objectiu d’atendre la diversitat a l’aula en l’ESO i el Batxillerat.

Funcions:
 • Correcció i anàlisi de proves psicològiques dels alumnes nous a l’escola, i traspàs d’aquesta informació als tutors de grup corresponents.
 • Intervenció amb alumnes nous incorporats al nostre centre una vegada iniciat el curs acadèmic (NISE i altres). 
 • Organització de grups dins l’escola on s’atenen les dificultats d’aprenentatge d’alumnes (USEE) i la coordinació amb els professionals que intervenen en aquests grups.
 • Orientació i recolzament als equips de tutors especialment en tasques com:
 • Orientació acadèmica, professional i personal als alumnes d’ESO i Batxillerat.
 • Realització d’entrevistes amb famílies dels nostres alumnes.
 • Intervenció en la resolució de conflictes.
 • Elaboració de plans per atendre la diversitat a l’aula.
 • La coordinació amb professionals dels serveis externs (Serveis Socials de la comarca, UEC, EAP, CSMIJ, psicòlegs, psiquiatres, Hospital de Sant Joan, etc.) que intervenen en el procés educatiu dels alumnes de la nostra escola.