Batxillerat

Aspectes Generals

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT?

És una etapa educativa dins de l’Ensenyament Secundari Postobligatori a la qual hi pots accedir directament havent superat l’ESO.
Són estudis que et preparen per a estudis posteriors (professionals i universitaris) i per a la vida laboral.

Està organitzat en 3 modalitats:

 • Batxillerat en CIÈNCIES I TECNOLOGIA.

 • Batxillerat en HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS.

 • Batxillerat en ARTS.

A QUIN TIPUS D’ALUMNAT VA ADREÇADA CADA MODALITAT?

Ciències i tecnologia

S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientifico-sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Humanitats i ciències socials

S’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Arts

S’adreça al’alumnat interessat en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds per les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, etc

QUINES COMPETÈNCIES ES TREBALLEN EN EL BATXILLERAT?

A més a més de les específiques de cada matèria, en el batxillerat es treballen 6 competències generals que continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors. Aquestes competències són:

 • Competència comunicativa.
 • Competència en gestió i tractament de la informació.
 • Competència digital.
 • Competència en recerca.
 • Competència personal i interpersonal.
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món.

QUIN TÍTOL ES POT OBTENIR EN ACABAR EL BATXILLERAT?

El títol de batxiller que es dóna als alumnes que han aprovat totes les matèries i que és igual per a tots el alumnes independentment de la modalitat que hagin cursat.

QUINA DURADA TÉ?

Té una durada de 2 cursos acadèmics estructurats en un sol cicle. La permanència en règim escolaritzat pot arribar fins als quatre anys. 

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ SOBRE ASPECTES GENERALS DEL BATXILLERAT?

Enllaç : Diputació de Barcelona
 
QUINS BATXILLERATS ENS OFEREIX L’ESCOLA?

Actualment, l’escola ofereix la possibilitat de cursar les dues modalitats amb més projecció i sortides laborals: el batxillerat en CIÈNCIES i TECNOLOGIA i el batxillerat en HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS

QUINS SÓN ELS HORARIS?

A l’Escola Pia de Calella els horaris de batxillerat estan concentrats al matí per facilitar que l’alumnat pugui compaginar la seva vida acadèmica amb altres aspectes igualment importants per al seu desenvolupament: pràctiques en empresa, treballs, activitats extraescolars,...
 • 1r curs: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30
 • 2n curs: de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30
Els alumnes que hagin de recuperar matèries suspeses han de tenir en compte que les proves de recuperació es realitzen els dimecres de 15 a 17 hores per tal de no alterar el ritme de les classes.

QUINES MATÈRIES HI HA EN EL BATXILLERAT?

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca.
 • Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat independentment de la modalitat d’adscripció :
1r curs : Llengua catalana (2h), Llengua castellana (2h), Llengua anglesa (3h), Filosofia i ciutadania (2h), Ciències per al món contemporani (2h), Educació Física (2h), Tutoria i religió (1h)
2n curs: Llengua catalana (2h), Llengua castellana (2h), Llengua inglesa (3h), Història de la filosofia (3h), Història d’Espanya (3h), Tutoria i religió (1h)
 • Les matèries de modalitat són
Ciències i tecnologia
1r curs : Matemàtiques (4h), Física (4h), Química (4h), Biologia (4h) i Dibuix Tècnic (4h)
2n curs: Matemàtiques (4h), Física (4h), Química (4h), Biologia (4h) i Dibuix Tècnic (4h)
Humanitats i ciències socials
 • 1r curs: Economia de l’Empresa (4h), Història contemporànea (4h), Literatura catalana (4h), Matemàtiques aplicades a les ciències socials (4h)
 • 2n curs:  Geografia (4h) , Història de l’Art (4h), Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Les matèries optatives (cal triar-ne una a cada curs) són:
1r curs: Anglès (Preparació per acreditació externa FIRST I) (4h) , Estada en empresa (4h)
2n curs: Psicologia i sociologia (4h), Anglès (Preparació per acreditació externa FIRST II) (4h), Cultura Audiovisual.
 • L’alumne fa el treball de recerca a partir d’un tema que tria i està tutoritzat per un professor/a. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d'estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.
PROMOCIÓ
 • Passar de 1r curs a 2n curs:
Per tal que l’alumnat pugui superar el 1r de batxillerat i matricular-se de 2n curs cal que aprovi totes les matèries de 1r o bé que tingui suspeses un màxim de 2 matèries. Si l’alumne no ha superat 3 o més matèries, no podrà promocionar de 1r a 2n curs.
En el cas dels alumnes que tinguin suspeses 3 o 4 matèries, no caldrà que repeteixin el curs sencer i podran repetir només aquelles matèries que no hagin superat. L’escola els guardarà la nota de les assignatures aprovades.
Finalment, aquells alumnes que tinguin més de 4 matèries suspeses hauran de repetir els curs tot sencer.
 • Obtenció del títol:
L’alumne/a obté el títol de BATXILLER EN ........ en el moment en què aprovi totes les matèries de 1r i de 2n curs, més el Treball de Recerca.

TUTORIA
 • L’equip de tutors/es de batxillerat durant el curs 2015/16 està format per:
Anna Mataró (tutora de 1r de batxillerat) 
Joan Gallart (tutor de 2n de batxillerat i coordinador del cicle).
 • El departament psicopedagògic el coordina:
Francesc Serra (Departament d’Orientació d’Escola Pia Calella).

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques dels alumnes i a orientar-los per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia. Es pot resumir en els següents punts:

-  Completar aspectes formatius de la seva personalitat.
-  Orientar dins l’opcionalitat que ofereix la pròpia estructura del batxillerat.
- Afavorir la reflexió sobre factors personals i exigències socials que condicionen els seus desitjos i decisions pel que fa al seu futur laboral.

Donada la gran opcionalitat, bàsicament acadèmica, que se li presenta a l’alumne en acabar els estudis de batxillerat, la nostra escola dóna una gran importància a l’orientació pedagògica i professional de l’alumnat. Per això, la major part d’activitats de tutoria, van encaminades a preparar els alumnes en aquesta direcció. L’objectiu final és que l’alumne, en finalitzar, sigui capaç de prendre la decisió més adequada a partir del propi autoconeixement i a través d’una informació acadèmica, professional i de l’entorn adient.
 
I DESPRÉS DEL BATXILLERAT?

Des de l’acció tutorial, l’alumnat de l’Escola Pia de Calella rep una orientació individualitzada per ajudar-lo a encaminar el seu futur acadèmic i professional. Per aquells que ho desitgin, l’escola disposa d’un dossier d’orientació i de diferents documents que es treballen segons les necessitats que presenti l’alumne/ en qüestió.
Tot i així, per a aquells que vulguin consultar una informació més general, us recomanem el següent enllaç de Gencat