Infantil

De 3 a 6 anys


COM TREBALLEM?
 
  • Treball per racons :
- Permet respectar el nivell maduratiu dels nens i nenes.
- Permet atendre els/les alumnes de manera individualitzada.
- Permet fomentar la seva autonomia.

  • Treball per projectes :
- Motivador perquè atén els interessos dels alumnes/as.
- Participatiu perquè afavoreix la interacció i col·laboració entre l’escola i la família.
- Interactiu perquè afavoreix la comunicació i dóna recursos a l’alumne/a.

  • Treball cooperatiu :
- Permet treballar en grups heterogenis.
- Permet tenir en compte les aportacions de cada nen i nena.
- Permet arribar a un consens.
- És molt enriquidor perquè els nens i nenes s’ajuden els uns als altres.

  • Treball vivencial, manipulatiu, basat en l' experimentació :

S’intenta que els aprenentatges s’adquireixin a través dels sentits (aprenentatge sensorial).

  • Treball d' expressió de les emocions :

Es fomenta que l’infant pugui expressar lliurement allò que per a ell és important.
A través de:

- Les seves produccions plàstiques.
- Les converses a l’aula.
- Les imatges.
- Les audicions.
- Les representacions.

COM AVALUEM?

La finalitat de l’avaluació és afavorir el procés de regulació. Es tracta que els/les alumnes puguin detectar les seves dificultats i disposin d’estratègies i instruments per a superar-les”.

Definim uns criteris d’avaluació basats en:


- Tractem de saber com els nois i noies apliquen el que ja saben, per resoldre situacions. Hi ha una vinculació amb les tasques plantejades i la vida real.

- Els nens i nenes saben prèviament que s’espera d’ells .

- Utilitzem diversos instruments: observació i seguiment de les actuacions a l’aula, entrevistes personals, proves, exposicions orals...

- S'analitzen diverses perspectives: autoavaluació, coavaluació, avaluació conjunta...

- Prioritzem la comprensió, anàlisi, elaboració, justificació i argumentació de les solucions que es proposen i no el record d’informació o l’exercitació rutinària.

- L’avaluació abasta el conjunt del procés d’ensenyament/aprenentatge: inici, durant i final.


Criteris d’avaluació a l’Educació Infantil:

1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació.

2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l’espai i al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.

3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.

4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.

5. Identiicar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions.

6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica.

7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.

8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.

9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de manera
individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.

10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC).

ASSIGNATURES COMPLEMENTÀRIES

     P-3 / P-4 / P-5
  • Joc simbòlic
  • Taller d'anglès 1
  • Taller d'anglès 2
  • Taller d'anglès 3
  • Taller creativitat/taller raonament matemàtic