Secundària

QUÈ ÉS L’ESO?


L’ESO són les sigles d’una de les etapes educatives que estableix el Govern de la Generalitat de Catalunya: Educació Secundària Obligatòria.


 Aquesta etapa se situa a continuació de l'Educació Primària i és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per una formació personal basada en l'autonomia personal, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d'adquirir compromisos individuals i col.lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.
És una etapa de caràcter obligatori. Comprèn quatre cursos acadèmics que es cursaran normalment, entre els dotze i els setze anys.
EL CURRÍCULUM DE L’ESO
El currículum de l'ESO és el conjunt d'objectius, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de cada etapa del sistema educatiu que proporciona informacions sobre què, com i quan ensenyar, i sobre què, com i quan avaluar.
Les matèries o àmbits de coneixement en què s'organitza el currículum de 1r a 3r d'ESO són:A més cada centre proposa i organitza matèries optatives. A l'Escola Pia de Calella ofertem aquestes optatives de 1r a 3r d'ESO:

MATÈRIES OPTATIVES 1r, 2n i 3r d'ESO
 
Els alumnes poden escollir dues egades durant el curs, entre 5 matèries de diferent tipologia.

- Ampliació ciències naturals - Informàtica
- Reforç i ampliació d'anglès - Visual i Plàstica
- Treball per projectes (interdisciplinar) - Educació física
- 2a llengua estrangera: alemany - Cultura clàssica
- Preparació per les proves de Cambridge:
   KET, PET.
- Música
- Emprenedoria - Educació emocional
Projectes
Educació Emocional
Acreditacions Cambridge : KET,PET
Visual i Plàstica
Educació Física

També hauran de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge a realitzar en equip, concebudes per comprovar si s'ha aconseguit que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries. Al llarg del treball, l'alumne/a ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del seu treball individual, i també de cooperació i col.laboració en el treball en equip.


MATÈRIES OPTATIVES 4t d'ESO

A part de les matèries comunes, l'alumnat de 4t haurà de cursar tres matèries optatives d'entre les que ofereix l'escola:

BLOC OP4X BLOC OP4Y BLOC OP4Z
Biologia i geoligia     Física i química     Ciències aplicades al medi ambient
Visual i plàstica Cultura clàssica Preliminar English Test (PET)
Economia Música Informàtica
Tecnologia

Laboratori de Biologia


Tot l'alumnat de 4t d'ESO ha de realitzar un projecte de recerca en equip. Aquest projecte té la consideració d'una matèria. Ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat.

Aquest currículum es completa amb una escollida oferta de celebracions populars i pròpies, xerrades, sortides culturals i colònies.

Museu de la Cieència
Colònies a Castellar de N'Hug
Caminada per la Pau
DENIP : Dia Escolar de la No Violència i la Pau